راهنما

راهنمای بخش پرسش و پاسخ ها

این قسمت مربوط به پرسش و پاسخ بازدیدکنندگان از وبلاگ شما می باشد که در لینک اول یعنی بدون پاسخ ها ، پرسش هایی که شما به آنها پاسخ نداده اید نمایش داده می شوند و شما در این قسمت قادر به حذف و ویرایش آنها می باشید.اگر قصد پاسخ دادن به این پرسش ها را دارید از قسمت ویرایش می توانید به آنها پاسخ داده و در این صورت است که پرسش مورد نظر از این قسمت حذف شده و در لینک اسخ داده شده ها قرار می گیرد.
در قسمت پاسخ داده ها نیز تمامی پرسش های بازدید کنندگان که شما به آنها پاسخ داده اید قرار دارند و شما از طریق این لینک قادر به حذف و ویرایش این پرسش ها می باشید.
دسته بندی ها: این قسمت نیز مثل سایردسته بندی ها بوده و شما می توانید از این طریق پرسش ها را دسته بندی کرده و هر کدام را در گروه (دسته ی) مخصوص به خود قرار دهید.