راهنما

راهنمای بخش نظرسنجی

راهنمای نظرسنجی ها
در این قسمت می توانید لیست نظرسنجی هایی که اضافه کرده اید را مشاهده، ویرایش یا حذف کنید.
از طریق نشانک قلم قادر به ویرایش می باشید که با کلیک بر روی آن می توانید در صفحه ی باز شده تغییرات مورد نظر را اعمال کنید و بعد از مشخص کردن وضعیت فعال (نظر سنجی نمایش داده شود) و غیر فعال (نظر سنجی نمایش داده نشود) کلید ویرایش نظرسنجی را یکبار کلیک کنید. از قسمت لینک نظرسنجی جدید می توانید نظرسنجی جدیدی را اضافه کنید.
راهنمای  نظرسنجی جدید
در این قسمت می توانید نظرسنجی جدیدی را اضافه کنید بعد از تکمیل تمامی بخش ها باید وضعیت نظرسنجی رافعال یا غیر فعال کنید.